Terms and conditions

Algemene voorwaarden

Uw gebruik van onze website of boeking gemaakt via RB Family, geeft aan dat u voldoende gelegenheid heeft gehad om toegang te krijgen tot deze voorwaarden, en dat u deze voorwaarden heeft gelezen, aanvaard en zult naleven. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende definities in de navolgende betekenis gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

RB Family:                     De onderneming die bemiddelt in de naam van de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst 
                                        tussen verhuurderen huurder.
Verhuurder:                  De rechtspersoon of natuurlijk persoon die het vakantiehuis aan huurder ter beschikking stelt.
Huurder:                        Een natuurlijk persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van RB Family huurt of voornemens is te gaan huren. 
Medehuurder:              Een natuurlijk persoon, die gezamenlijk met huurder een vakantiehuis uit het aanbod van RB Family huurt;
Vakantiehuis:               Het totaal aan- of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met inbegrip van alle toebehoren,
                                        inventaris en gehuurde zaken;
Huurovereenkomst:   De overeenkomst tussen huurder en verhuurder voor het huren respectievelijk verhuren van het vakantiehuis;
Commissie:                  RB Family brengt verhuurder en huurder bijeen en verlangt hiervan een commissie van de verhuurder;
Schriftelijk:                  Aangetekende post en / of per e-mail. 

 

Artikel 2 - Algemeen

1. RB Family is een bemiddelingskantoor dat bemiddelt in vakantieverhuur van vakantiehuizen op Ibiza (Spanje), een en ander in de ruimste zin van het woord. De onderneming is gevestigd te Gulpen, provincie Limburg, Nederland en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nr. 74683357;
2.RB Family bemiddelt in de naam van de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder. RB Family verzorgt daarbij onder meer de reserveringen met betrekking tot het vakantiehuis en / of aanvullende diensten;
3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van RB Family;
4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen;
5. RB Family is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen ofwel aan te vullen;
6. RB Family wijst alle andere algemene (inkoop) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door RB Family zijn aanvaard;
7. RB Family is geen reisbureau en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vluchtschema’s, annuleringen en vertragingen van vliegtuigmaatschappijen.

 

Artikel 3 – Reservering en betaling

3.1.    RB Family neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar zijn niet rechtsgeldig;
3.2.    Een opdracht tot reservering van een vakantiehuis dient zo spoedig mogelijk schriftelijk door huurder te worden bevestigd. De boeking is voltooid wanneer RB Family van de huurder het boekingsformulier heeft ontvangen. Nadat de verhuurder van het vakantiehuis heeft ingestemd met uw boeking, ontvangt u een boekingsbevestiging van RB Family;
3.3.    Huurder is verplicht binnen 3 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging een aanbetaling te voldoen van 30% of 50% van de totale huursom. RB Family bepaalt de hoogte van de aanbetaling. Op verzoek van RB Family kan de aanbetalingstermijn van 3 dagen worden ingekort. Indien de opdracht binnen zes weken voor de aankomstdatum is ontvangen door RB Family dient huurder de totale huursom binnen 3 dagen volledig te voldoen;
3.4.    Wanneer de aanbetaling als genoemd in lid 3. van onderhavige algemene voorwaarden niet binnen de gestelde periode is ontvangen, wordt de opdracht automatisch geannuleerd en houdt RB Family zich het recht voor om het vakantiehuis voor de betreffende periode opnieuw te verhuren;
3.5.    Sedert 1 juli 2016 heft de Spaanse overheid toeristenbelasting. De toeristenbelasting ad € 2,20 per persoon per nacht is door huurder verschuldigd en is van toepassing op personen vanaf 16 jaar en ouder. Indien de toeristenbelasting niet in de prijs is inbegrepen wordt deze bij aankomst bij het vakantiehuis bij huurder in rekening gebracht. RB Family zal huurder hiervan vooraf op de hoogte stellen. 

 

Artikel 4 – Huurovereenkomst huurder met verhuurder

4.1.    De huurder en  verhuurder zijn zich ervan bewust dat de huurovereenkomst, anders dan de bemiddelingsovereenkomst die de verhuurder met RB Family heeft gesloten, buiten macht en invloed van RB Family tot stand komt. RB Family faciliteert uitsluitend de totstandkoming van de huurovereenkomst middels de dienst die zij aan verhuurder ter beschikking stelt. RB Family is nimmer partij bij de huurovereenkomst. Daarnaast zorgt RB Family dat de verhuurder wordt betaald onder inhouding van de commissie;
4.2.    Voordat verhuurder met de huurder de huurovereenkomst aangaat, zullen beide partijen akkoord moeten gaan met die huurovereenkomst;
4.3.    De verhuurder en de huurder sluiten een niet overdraagbare huurovereenkomst af met elkaar. 

 

Artikel 5 – Het vakantiehuis

5.1.    De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de noodzakelijke informatie betreffende het vakantiehuis. Een volledige beschrijving van het vakantiehuis is te vinden op de website van RB Family, te weten: www.rbfamily.nl. 

 

Artikel 6 – Dienstverlening

6.1.    Onze website (www.rbfamily.nl) omvat een online platform waar verhuurders van vakantiehuizen op Ibiza (Spanje) hun vakantiehuis op vakantiebasis kunnen verhuren. Huurder kan op voornoemde website een reservering ter zake het vakantiehuis maken. Als u online reserveert gaat u een overeenkomst aan met de verhuurder van het vakantiehuis;
6.2.    RB Family treedt op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder;
6.3.    Onze diensten mogen enkel worden afgenomen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om enige (inhoudelijke) informatie, producten of diensten die op onze website vermeld staan voor commerciële of concurrerende doeleinden in te zetten, te verkopen, te screenen, te reproduceren, te deeplinken, te gebruiken, te kopiëren, te tonen of te downloaden. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen RB Family

7.1.    Een week voor aankomst ontvangt de huurder van RB Family alle benodigde informatie over het vakantiehuis;
7.2.    RB Family of een vertegenwoordiger van RB Family zal bij aankomst van huurder een check-in organiseren;
7.3.    RB Family doet haar uiterste best om de apparatuur toebehorend aan het vakantiehuis zo spoedig mogelijk te repareren nadat zij een melding heeft ontvangen van huurder over een defect apparaat. 

 

Artikel 8 – Verplichtingen huurder

8.1.    De huurder en medehuurders dienen het vakantiehuis met de nodige zorg te gebruiken en zich als een goed huurder te gedragen. Dit houdt onder meer in dat het vakantiehuis met zorg wordt bewoond en beheerd en dat de privacy en rust van omliggende eigenaren (en/of andere huurders) wordt gerespecteerd;
8.2.    Huurder mag het vakantiehuis enkel bewonen voor de met verhuurder overeengekomen periode;
8.3.    Verblijf van meer personen in het vakantiehuis dan op de reservering overeengekomen, is strikt verboden;
8.4.    De huurder verplicht zich om alle door huurder of medehuurders aangerichte schade aan / in het vakantiehuis terstond te melden en te vergoeden;
8.5.    De huurder stelt RB Family of verhuurder te allen tijde in staat om het vakantiehuis te betreden om reparaties of andere noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten;
8.6.    De huurder is verplicht het vakantiehuis in goede staat op te leveren. Huurder is tevens verplicht de meubels en overige inventaris die worden aangetroffen in het vakantiehuis schoon en op dezelfde plaats op te leveren zoals deze bij aankomst in het vakantiehuis zijn aangetroffen;
8.7.    De huurder is op de hoogte van zijn verplichting tot een eindschoonmaak van het vakantiehuis en aanvaardt deze verplichting gelijk als huurder de verplichting aanvaardt de kosten voor de schoonmaak zoals vermeld in de huurovereenkomst te vergoeden;
8.8.    De huurder zal de internetverbinding (mits aanwezig in het vakantiehuis) niet gebruiken om auteursrechtelijk beschermde werken te reproduceren en zal het raadplegen van illegale informatie op internet nalaten. Huurder is zich ervan bewust dat dit een strafbaar feit oplevert en bij overtreding van onderhavig artikel kan de boete oplopen tot € 1.500,-. Tevens aanvaardt huurder aansprakelijkheid bij overtreding van onderhavig artikel. Voorts zal bij overtreding van onderhavig artikel de toegang tot internet worden geblokkeerd;
8.9.    In alle vakantiehuizen geldt een rookverbod. Buiten roken is toegestaan. Huurders dienen te allen tijde sigarettenafval op de juiste manier op te ruimen. In bosrijke gebieden wordt dringend afgeraden om te roken vanwege de droogte en het hoge risico op (bos)branden. 

 

Artikel 9 – Annulering

9.1.    Annulering door huurder dient per e-mail (info@rbfamily.nl) te geschieden. De annuleringskosten worden als volgt berekend:

- Bij annulering tot 42 dagen voor aankomst zijn de annuleringskosten gelijk aan het aan te betalen bedrag. Het aanbetalingsbedrag bedraagt in dat geval 30% of 50% van de totale huursom en wordt vooraf door RB Family bepaald;
- Bij annulering vanaf 42 dagen voor aankomst tot 28 dagen voor aankomst bedragen de annuleringskosten 60% van de totale huursom;
- Bij annulering vanaf 28 dagen voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom;
- Indien huurder in het geheel niet komt opdagen bedragen de annuleringskosten tevens 100% van de totale huursom.

 

Artikel 10 – Borgsom

10.1.  De borgsom die huurder verschuldigd is dient in euro’s te worden voldaan middels een bankoverschrijving van huurder aan RB Family. De borgsom en de wijze van betaling vindt u terug op uw betaalopdracht. De borgsom zal vervolgens op een derdenrekening worden gestort door RB Family. De gedeponeerde borgsom wordt, onder inhouding van de eventuele kosten van schade in / aan het vakantiehuis bij vertrek aan huurder terugbetaald. RB Family of verhuurder bepaalt of het vakantiehuis goed is opgeleverd. Verhuurder verleent voornoemde goedkeuring binnen een termijn van 3 dagen na vertrekdatum huurder. Indien verhuurder zijn akkoord niet binnen vorengenoemde termijn afgeeft en verder niets met huurder is afgesproken, gaat RB Family er vanuit dat verhuurder akkoord gaat met restitutie van de borgsom. RB Family aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wisselkoersverliezen;
10.2.  De borgsom dient op de door RB Family aangegeven wijze te worden betaald. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, is RB Family gerechtigd de huurder de toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen. Indien huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft, is RB Family bovendien gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden;
10.3.  Indien er sprake is van schade die hoger wordt ingeschat dan de door huurder betaalde borgsom, zal daarvan melding worden gemaakt aan RB Family aan verhuurder. Verhuurder zal een deskundige inschakelen om de schade te taxeren. Nadat RB Family een rapport met foto’s en beschrijving van de schade heeft ontvangen, zal RB Family huurder informeren over de hoogte van de schade die vergoed dient te worden. Huurder ontvangt een kopie van het vorengenoemd schaderapport. Huurder is verplicht deze schade te vergoeden. Indien bij of na vertrek van huurder de geconstateerde schade lager is dan het door huurder betaalde bedrag aan borgsom, wordt herstel of de vervanging van het beschadigde na overleg met verhuurder direct in mindering gebracht op de door huurder betaalde borgsom;
10.4.  Huurder gaat ermee akkoord dat in geval van schade in / aan het vakantiehuis, toegebracht door toedoen van huurder of medehuurders tijdens hun verblijf in het vakantiehuis de gehele waarborgsom kan worden ingehouden. Indien de borgsom niet voldoende is voor vergoeding van de totale schade zoals vermeld in het rapport, zal huurder het resterende bedrag dat nodig is voor herstel en / of vervanging aan de verhuurder (op het aangegeven bankrekeningnummer) betalen na hiervan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld door RB Family. De betalingstermijn bedraagt 10 dagen na ontvangst van voornoemde schriftelijke aanmaning;
10.5.  Verrekening met de borgsom is eveneens toegestaan indien huurder het vakantiehuis niet leeg oplevert binnen de overeengekomen termijn of bij niet-nakoming door huurder van zijn overige verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst;
10.6.  Huurder gaat ermee akkoord dat RB Family niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het in mindering brengen van de waarborgsom en / of andere aanspraken op schadevergoeding die de verhuurder kan vorderen in geval van schade of wanneer het vakantiehuis niet leeg wordt opgeleverd. 

 

Artikel 11 – Conformiteit, wijzigingen aan het vakantiehuis, technische storingen, ongevallen en gebruik van het zwembad

11.1.  De omschrijving van het vakantiehuis, in documenten of op de website van RB Family, dient waarheidsgetrouw te zijn en te zijn goedgekeurd door de verhuurder. RB Family en verhuurder spannen zich in om de informatie met betrekking tot het vakantiehuis met toebehoren, de ligging van het vakantiehuis en de beschrijving van de inventaris zo volledig mogelijk te omschrijven;
11.2.  Indien wijzigingen aan het vakantiehuis plaatsvinden voordat de huurperiode ingaat, zal RB Family huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
11.3.  Verhuurder kan door huurder niet aansprakelijk worden gehouden voor een mogelijke vermindering van het huurgenot ten gevolge van aanpassing aan het vakantiehuis;
11.4.  Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische storingen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan stroomstoringen, defecten aan de levering van gas of water of storingen aan elektrische apparatuur;
11.5.  Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade geleden door eventuele ongevallen in of om het vakantiehuis, tenzij persoonlijk letsel of overlijden direct te wijten is aan zijn handelen of nalatigheid. Verhuurder wijst elke vorm van aansprakelijkheid af met betrekking tot schade ten gevolge van ongevallen die verband houden met het gebruik van of de toegang tot het zwembad.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1.  Huurder en medehuurders zijn in de betreffende huurperiode in het vakantiehuis volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het vakantiehuis, de inventaris en alle zaken die tot het vakantiehuis toebehoren, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend;
12.2.  Huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt;
12.3.  RB Family aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens uw verblijf. Tevens aanvaardt RB Family geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gewijzigde omstandigheden in of om het vakantiehuis. Denk hierbij aan bouwwerkzaamheden. Alle aangeboden vakantiehuizen worden uitsluitend verhuurd voor vakantiedoeleinden. Indien u het vakantiehuis wilt huren voor een ander doel c.q. bestemming dient verhuurder hiervoor vooraf expliciet schriftelijk toestemming te geven;
12.4.  Indien RB Family door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is uw reservering te annuleren, zal RB Family trachten een nieuw vakantiehuis te vinden met verglijkbare kenmerken. Lukt dit niet of accepteert huurder het nieuw aangeboden vakantiehuis niet, dan wordt uw aanbetaling volledig door RB Family geretourneerd. 

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1.  RB Family is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan RB Family toerekenbare tekortkoming van verhuurder en/of andere derden waarvan RB Family gebruik maakt;
13.2.  Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, b) tekortkomingen door partijen van wie RB Family bij de verlening van de diensten afhankelijk is, c) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden door ziekte, d) overheidsmaatregelen, e) epidemieën, f) pandemieën, g) quarantainemaatregelen, h) stakingen, i) overstromingen, j) oorlogen, k) terroristische daden, l) burgerlijke onrust, m) embargo en n) weersomstandigheden waaronder bliksem, vorst etc.;
13.3.  In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt;
13.4.  In geval van overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn;
13.5.  Indien een overmacht situatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij de aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de bemiddelingsovereenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zijn.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1.  Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de dienstverlening van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn;
14.2.  RB Family bewerkstelligt dat haar werknemers en derden die door haar worden ingeschakeld in het kader van de bemiddeling zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid;
14.3.  Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

 

Artikel 15 – Aanvullende informatie

15.1.  Op de dag van vertrek dient huurder voor 10.00 uur in de ochtend uit te checken, tenzij een ander tijdstip is overeengekomen. De sleutels dienen te worden ingeleverd bij de contactpersoon van huurder. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel is RB Family gerechtigd € 200,- in mindering te brengen op de door huurder betaalde borgsom;
15.2.  Lokale regelgeving verbiedt de organisatie van privéfeesten in de vakantiehuizen. Huurder is aansprakelijk voor alle schade geleden door verhuurder ten gevolge van het organiseren van feesten. Overige sociale bijeenkomsten die zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden georganiseerd, kunnen leiden tot volledige verbeurdverklaring van de door huurder betaalde borgsom;
15.3.  Huurders wordt dringend geadviseerd dagelijks het afval op te ruimen. Afvalbakken treft u op de hoofdwegen aan. U dient er voorts rekening mee te houden dat veel vakantiehuizen op het platteland liggen en zwerfaval verschillende diersoorten aantrekt. Op de dag van vertrek is huurder verplicht alle (huis)afval op te ruimen, bij gebreke waarvan RB Family gerechtigd is € 150,00 in mindering te brengen op de door huurder betaalde borgsom;
15.4.  Bedlinnen en handdoeken zijn in de huurprijs van het vakantiehuis inbegrepen;
15.5.  Op de dag van vertrek dient het vakantiehuis in dezelfde staat als bij aankomst te worden opgeleverd. De keuken, barbecue en al het bestek dat bij het vakantiehuis hoort dient te worden schoongemaakt, bij gebreke waarvan RB Family gerechtigd is € 100,- in mindering te brengen op de door huurder betaalde borgsom. Het is niet nodig het vakantiehuis te stofzuigen, schoon te maken of te schrobben, de eindschoonmaak is in de huurprijs inbegrepen;
15.6.  Huurder is aansprakelijk voor de kosten van sleutelvervanging, indien huurder de sleutel kwijtraakt c.q. verliest. RB Family zal voornoemde kosten bij huurder in rekening brengen. Dit kan overigens aanzienlijke kosten met zich meebrengen aangezien verhuurder mogelijk sloten moet vervangen, nieuwe sleutels moet bestellen en/of een nieuw alarm moet laten installeren;
15.7.  Het is strikt verboden de inventaris te verplaatsen. Huurder accepteert het vakantiehuis zoals door verhuurder opgeleverd. De inventaris dient alleen te worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn. Verhuurder is aansprakelijk voor schade aan de inventaris;
15.8.  Ieder vakantiehuis kent een maximum betreffende het aantal personen waaraan verhuurd mag worden. Het is niet toegestaan om meer mensen in het vakantiehuis te huisvesten dan is overeengekomen. Huurder is verantwoordelijk voor het aantal personen in het vakantiehuis. Indien huurder zich niet aan deze bepaling houdt is RB Family gerechtigd maatregelen te treffen: evacuatie, of een meerprijs van € 150,- per nacht per persoon in rekening te brengen;
15.9.  Babybedjes en kinderstoelen zijn op aanvraag beschikbaar, tegen een vergoeding en worden geleverd door RB Family of de verhuurder. 

 

Artikel 16 – Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

16.1.  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van RB Family is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;
16.2.  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen opgesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend;
16.3.  Uitsluitend de rechtbank Limburg is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de dienstverlening van RB Family.

 

RB Family 2021